قوانین برگزاری کلاس  ها

·         در صورت بروز قطعی اینترنت از طرف استاد برگزارکننده، ایشان موظف به جبران مدت زمان قطعی کلاس است.

·         در صورت بروز قطعی در زیرساخت پلت فرم آموزشی، مؤسسه متعهد به جبران کلاس های لغو شده است.

·         در صورت لغو کلاس از طرف استاد، استاد موظف به اطلاع رسانی به زبان آموزان حداقل 10 ساعت قیل از ساعت کلاس است.

·         در صورت لغو کلاس از طرف استاد، ایشان موظف به برگزاری کلاس جبرانی هستند.

·         در صورت تاخیر در تشکیل کلاس از طرف استاد، ایشان متعهد به جبران مدت زمان تاخیر می باشد.

·         زبان آموزان موظف به حضور در کلاس در ساعت تعیین شده هستند و در صورت تاخیر از طرف زبان آموزان هیچ مسوولیتی متوجه استاد و یا مؤسسه نمی باشد.

·         در صورت لغو کلاس از طرف زبان آموز، ایشان موظف به اطلاع رسانی به استاد حداقل 24 ساعت قبل از برگزاری کلاس است. در غیر اینصورت ساعت کلاس حساب خواهد شد.

·         زبان آموزان موظف به رزرو و پرداخت حداقل 10 جلسه قبل از شروع هر دوره میباشند. در صورت عدم رزرو، مؤسسه و استاد، تعهدی در قبال ادامه کلاس ندارند.

·         در صورت رزرو کلاس و توقف ادامه حضور در کلاس ها، هزینه کلاس استرداد نمی گردد.

·         زبان آموزان موظف به حضور در کلاس های رزرو شده حداکثر طی مدت 3 ماه از زمان رزرو هستند، در غیر اینصورت تغییر در نرخ هزینه کلاس ها محاسبه می شود.

·         در صورت بروز قطعی اینترنت و یا هرگونه مشکل سیستمی از طرف زبان آموز، هیچ گونه مسئولیتی متوجه استاد و یا مؤسسه نمی باشد.